Besiktning av oljeavskiljare

Besiktning oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra vätskor med lägre densitet än vatten.
Det kan gälla anslutning till spillvatten från t.ex bensinstationer, tvätthallar, spolplattor, verkstäder, garage, P-platser osv.

Efter oljeavskiljaren leds vattnet vidare till ett reningsverk på plats eller till ett kommunalt reningsverk. Vi har alla ett ansvar att se till att spillvattnet inte orsakar miljöföroreningar. Det finns många regler kring hur oljeavskiljare ska installeras och användas. För att värna om miljön ska ni vara noga med vem som får förtroendet att tömma och renspola oljeavskiljaren när detta är dags. Vi är certifierade provtagare och har därmed en god grundutbildning när det gäller denna hantering. För att påverka miljön så lite som möjligt är det väsentligt att avskiljaren är dimensionerad för det flöde som ska behandlas och att den sköts och underhålls så att avskiljarfunktionen är fullgod. Om vi upptäcker brister i anläggningen kan vi även hjälpa till med att byta ut enheten.

Vår leverantör kan även specialtillverka måttanpassade avskiljningsenheter. Vi besiktigar oljeavskiljaren och vid behov skickas information och intyg till miljöförvaltningen i Er kommun.

 

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, hål, sprickor, rötter, sättningar och främande föremål i ledningarna. Vi utför även rörinspektioner för att bestämma ledningarnas status inför reparation, om/eller tillbyggnad av gamla avloppsledningar i fastigheter.
Vi hjälper även till med nybesiktningar av nyinstallerade rörsystem.